• Detachering
 • Leeuwarden
 • € per uur
 • Postcode: 8911 JN

Yacht

Yacht is exclusief op zoek naar een Natuuradviseur voor onze opdrachtgever Friese Milieu Federatie!

De FMF werkt met hart en ziel aan een duurzaam Fryslân waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Samen met onze 40 aangesloten organisaties slaan we bruggen tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Een belangrijke uitdaging is ondermeer de transitie in het veenweidegebied. Voordeze opgave zoeken we een collega.

Samen met de provincie, Wetterskip, gemeenten, landbouw en recreatie streven we naar een toekomstbestendig gebied waar veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot nagenoeg zijn gestopt en waar de kwaliteiten van landschap en natuur zijn verbeterd. Hiervoor is begin dit jaar een Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld. De komende jaren staan in het teken van de uitwerking in (kans)gebieden, experimenteren met nieuwe (verdien)modellen en versterking van natuur en landschap.

Om deze ambities te realiseren zoekt de FMF, mede namens een aantal natuur en landschapsorganisaties een adviseur Natuur. Deze adviseur draait mee in het programmateam Feangreide (Programmalijn 4: leefomgeving, natuur en biodiversiteit) en zal vanuit natuur input leveren aan de lopende en nog op te starten gebiedsprocessen.

Als Natuuradviseur voor het Veenweidegebied houd jij je bezig met:

 • Begeleiding en aansturing van het opstellen van de ecosysteem- en landschapsanalyses. Dit wordt in samenspraak met het gebied gedaan;
 • Participatie in de werkgroep overgangsgebieden rond natuurgebieden;
 • Coördinatie van projecten Versnelt Vernatten van Natuur en deze inbrengen/afstemmen met de gebiedsaanpak;
 • Inventariseren van de koppelkansen. Ontwikkelen van projectvoorstellen en participeren in de Groeifondsaanvraag Veenweide;
 • Koppelkansen verzilveren in de gebiedsgerichte aanpak. Daarbij wordt gedacht aan:
  • Maatregelen gericht op het terugdringen van de stikstofdepositie in de voor stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden;
  • Het provinciale programma biodiversiteit en natuur, met op herstel van biodiversiteit gerichte maatregelen;
  • De provinciale bossenstrategie.

Ervaring

 • HBO werk- en denkniveau
 • Ecologische kennis
 • Ervaring met het opstellen van ecosysteem- en landschapsanalyses
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Relevante werkervaring (bij bijv. een advies- of onderzoeksbureau)

Voorwaarden

Wat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?

 • Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 9 – schaal 10 afhankelijk van je kennis en ervaring, max.€ 5009,-
 • Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. De enige voorwaarde is dat je na je vakantie weer uitgerust en fris bij ons aan de slag gaat. 
 • Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%, welke per kwartaal wordt uitgekeerd!
 • Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;
 • Afkoopregeling voor je studiekosten;
 • Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;
 • Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;
 • Vakantiegeld 8,33%;
 • Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;
 • Gezellig team met vele kundige collega’s;